ZUK

Wdrożenie systemu wspierającego proces produkcyjny, obieg dokumentów, rozliczenia, integracje z systemem księgowym i innymi systemami zewnętrznymi.
System ERP będzie zbudowany w technologii trójwarstwowej:
 1. Warstwa bazy danych - będzie to Oracle Standard Edition ONE
 2. Warstwa aplikacji przy wykorzystaniu serwera IIS – przechowywać będzie całą logikę biznesowa napisana w technologii .NET
 3. Warstwa kliencka napisana w jednej z technologii .NET
Do systemu ERP dodatkowa będą zbudowane adaptery które pozwalają na komunikację z systemami zewnętrznymi. Warstwa aplikacji zawierać będzie interface w postaci usług „WebService” za pomocą których będą się komunikować adaptery. Zostaną zbudowane następujące adaptery komunikacyjne
 1. Adapter do komunikacji systemu ERP z systemem księgowym wnioskodawcy (System księgowy to Symfonia Sage). Adapter będzie się komunikował z Symfonia poprzez udostępniony interface dostawcy tego systemu.
 2. Adapter do komunikacji systemu ERP z systemem magazynowym wnioskodawcy (System magazynowy to także Symfonia). Adapter będzie się komunikował z systemem magazynowym poprzez odpowiedni interface
 3. Adapter do komunikacji z systemem magazynowym i zamówień dostawców którzy posiadają dedykowane rozwiązania i maja wbudowany interface do komunikacji z systemami zewnętrznymi. Adapter to będzie dedykowana aplikacja, która będzie mógł konfigurować kontrahent, tak aby widział kiedy i jakie dane są wysyłane do firmy wnioskodawcy oraz jakie dane przychodzą z firmy wnioskodawcy.
 4. Adapter do oprogramowania Wa-Pro (Asseco) – magazyn dokumenty księgowe. Adapter umożliwiający komunikacje z systemami partnerów posiadających systemy z rodziny Wa-Pro. Adapter będzie musiał zostać skonfigurowany przez partnerów.
Do transportu danych wykorzystana zostanie technologia WebService (protokół SOAP). System ERP umożliwi po stronie wnioskodawcy stworzenie jednolitego środowiska, wymaganego dla stworzenia platformy automatyzującej. dzięki temu system automatyzował będzie te procesy wewnętrzne, które są niezbędne dla osiągnięcia automatyzacji procesów biznesowych z partnerami. Od strony kontrahentów, system ERP pozwoli na nawiązanie połączeń z systemami partnerów, oraz realizował będzie funkcjonalności potrzebne do automatyzacji tej współpracy, indywidualizując dostęp dla każdego z nich. W skład systemu, w części oprogramowania funkcjonalnego, realizowanego jako dedykowane, wejdą następujące moduły, o następujących funkcjach:

System ERP:

 1. Moduł Ewidencji kontrahentów – moduł ewidencjonuje wszystkich kontrahentów, cała historie współpracy (zamówienia, produkty, faktury, itd..). Definiuje komunikacje i jej zasady pomiędzy systemem wnioskodawcy a kontrahentami.
 2. Moduł Ewidencji klientów – moduł ewidencjonuje wszystkich klientów, cała historie współpracy (zamówienia od klientów, zlecenia, faktury, usługi serwisowe itd..). Definiuje komunikacje i jej zasady pomiędzy systemem wnioskodawcy a klientami.
 3. Moduł Ewidencji Maszyn – ewidencja maszyn przemysłowych w firmie np. wycinarka laserowa, plazmowa itd. Ewidencja napraw, przeglądów, historia aktywności danego urządzenia.
 4. Moduł obiektów CRM - notatki, załączniki, spotkania, zadania itd.. – Ewidencja i zarządzanie wspólnymi obiektami dla całego systemu.
 5. Moduł projekty biurowe - definiowanie elementów projektu – definiowanie podstawowych parametrów projektu (dla kogo, kiedy itd.), definiowanie osób przepisanych do projektu, definiowanie sposobu rozliczenia, definiowane rodzaju prac w projekcie, definiowanie kosztów, definiowanie budżetu czasowego na całość wykonania. Generowanie faktur z projektów.
 6. Moduł projekty biurowe - planowanie realizacji projektu w czasie – rozpisanie projektu na zadania przypisane konkretnie dla danych osób a także planowanie tych zadań w czasie. Dostępny miedzy innymi widok kalendarza z wizualizacja zadań zaplanowanych, wykonanych, w trakcie w rozbiciu na każdego uczestnika projektu.
 7. Moduł realizacji projektów biurowych - rejestracja czasu i wykonania zadań – Każdy z pracowników będzie miał możliwość rejestracji czasu jaki poświęcił na wykonanie projektu. Jeśli projekt nie jest rozpisany na zadania to logowany czas dotyczy tylko rodzaju wykonanej pracy w danym dniu. Jeśli projekt jest rozpisany na zadania, to użytkownik loguje czas dla poszczególnych zadań a także dba o status zdań przypisanych do siebie. Kierownik projektu ma możliwość kontrolowania edycji czasów wpisywanych przez pracowników. Posiada także zestaw raportów umożliwiających ocenę realizacji projektów a także efektywność pracowników.
 8. Moduł organizacji pracy i komunikacji wewnętrznej – moduł służy do wewnętrznej komunikacji, w celu zarządzania zadaniami: Moduł ten pozwala wykorzystać automatyzacje zewnętrzne do automatyzacji dalszej, wewnętrznej.
 9. Moduł importu kosztorysów z innych programów (np. norma) – import danych kosztorysowych z innych systemów w calu ich dalszej obróbki w systemie.
 10. Moduł kosztorysy - edycja kosztorysu/drukowanie – zarządzanie kosztorysami, edycja drukowanie. Kontrola rentowności wykonania kosztorysu.
 11. Moduł obsługi zamówień – Ewidencja i zarządzanie zamówieniami od klientów. Klient zamówienie może złożyć w trojaki sposób:
  • Bezpośrednio z własnego systemu, jeśli zostały zintegrowane systemy informatyczne klienta i wnioskodawcy
  • Bezpośrednio z udostępnionej części systemu wnioskodawcy w wypadku klientów nie posiadających zintegrowanego systemu.
  • Tradycyjnym sposobem (Tel, fax, list) – wprowadzenie do systemu przez pracownika.
  Zarządzając danym zamówieniem możemy podjąć takie akcje jak: komentowanie, uściślenie warunków, przedstawienie kosztorys, akceptacja odmowa. Np. dla projektów biurowych będą to „proste” eferty generowane w systemie (forma wydruk, PDF, email).
 12. Moduł otwarcia zlecenia produkcyjnego – po akceptacji zamówienia produkcyjnego (z uwzględnionymi warunkami realizacji) przystępujemy do stworzenia zlecenia produkcyjnego. Zlecenie produkcyjne będzie posiadać informacje o zaplanowanych działaniach realizacyjnych a także historie ich przebiegu, do momentu zakończenia procesu produkcyjnego. Po tym okresie ze zleceniem będą zwiane gwarancje, zdarzenia serwisowe itd.
 13. Moduł - wykaz kompletacyjny wyboru – Ewidencja i dokumentacja związana z wykazem kompletacyjnym wyboru.
 14. Moduł - wykaz pozycji montażowych – Ewidencja i zarządzanie pozycjami montażowymi zwianymi ze zleceniem. Możliwość analizy wszelkich pozycji montażowych w oderwaniu od jednego zlecenia.
 15. Moduł - zestawienie materiałów dla zlecenia – Zestawienie materiałów do realizacji danego zlecenia a także późniejsza kontrola podczas realizacji w stosunku do założeń.
 16. Moduł magazynów zewnętrznych - Moduł magazynów zewnętrznych z modułem aktualizacji cen i stanów , – zawierał będzie pełny zestaw podzespołów wraz z cenami i dostępnością u partnerów dostawców, z identyfikacją tych dostawców. Moduł będzie umożliwiał selekcję podzespołów wg kryteriów ceny lub partnera, współpracował z systemem klienta, oraz automatycznie generował zamówienia. Będzie to moduł pomocniczy systemu, jednocześnie umożliwi szybką selekcję podzespołów co przyczyni się do oszczędności czasu pracy i kosztów łączności zarówno wnioskodawcy jak i wszystkich partnerów.
 17. Moduł magazynu wewnętrznego – magazyny zakładowe - zawierał będzie stany magazynowe wnioskodawcy, generowane będą automatyczne zamówienia uzupełniające lub zamówienia konieczne do realizacji potrzeb odbiorców, prowadzona będzie ewidencja i archiwum zdarzeń. Będzie to moduł pomocniczy systemu, jednocześnie pozwoli uniknąć przestojów spowodowanych brakami podzespołów i zmniejszy koszty pracy przy kontroli stanów i zamówieniach.
 18. Moduł zespołów/magazynów przynależnych do zespołów realizujących zlecenia – Ewidencja i zarządzanie zespołami(przynależność pracowników). Każdy zespół posiadał będzie magazyn, który będzie reprezentował materiały które znajdują się na ich stanowisku pracy.
 19. Moduł kontroli i rozliczania magazynów zespołów realizujących – Do magazynu zespołu elementy będą mogły być dodawane jedynie przez pobranie z elementów z głównych magazynów zakładowych. Na potrzeby zlecenia są określone zasoby materiałowe. Z tych zasobów każdy zespół musi się rozliczyć. Nie wykorzystane w pełni materiały muszą zostać zwrócone do magazynów głównych. Materiały uszkodzone w trakcie realizacji musza być ewidencjonowane.
 20. Moduł analityczny dla gospodarki materiałowej – głównym polem optymalizacji działania firmy pod względem finansowym jest rozsądna gospodarka materiałowa ze względu na wysokie ceny materiałów. Moduł będzie badał poprawność stanów magazynów zakładowych w stosunku do stanów magazynów poszczególnych zespołów. Wszelkie nieprawidłowości będą wyłapywane i przedstawiane kadrze zarządzającej. Moduł będzie także analizował stopień wykorzystania materiałów przez poszczególnych pracowników zespołu i wyłapywał anomalie. Np. Dany pracownik ma wysoki stopień uszkadzania zasobów materiałowych lub współczynnik wykorzystania materiałów jest mniejszy niż u innych (zbyt duża liczba odpadów). Takie sytuacje muszą być wyłapywane i wymagają natychmiastowej reakcji kadry zarządzającej.
 21. Moduł planowania realizacji zlecenia produkcyjnego – przypianie realizacji zlecenia do danego zespołu produkcyjnego, określenie czasu wykonania, zaplanowanie poboru materiałów z magazynów zakładowych, zaplanowanie użycia „dużych” maszyn np. skrawarek.
 22. Moduł rejestracji czasu pracy dla pracowników realizujących zlecenia produkcyjne – czas pracy może być logowany przez każdego pracownika z zespołu lub przez brygadzistę zespołu. Monitorowane są wszystkie opóźnienia wynikające z pracy zespołu, braku materiałów, opóźnienia w dostępie do maszyn. Wszelkie takie opóźnienia muszą być monitorowane natychmiast ponieważ skutkują opóźnieniami w kolejnych zleceniach. Kontrola czasu pracy pracowników i monitorowanie opóźnień jest jednym z kluczowych elementów rzutujących na rentowność firmy.
 23. Moduł kontroli zużycia materiałów na potrzeby realizacji zlecenia produkcyjnego – zestaw mechanizmów i raportów analitycznych wspomagających sprawdzanie zaplanowanego zużycia materiałów na poziomie projektowania w stosunku do realizacji. Mogą być dwa powody rozbieżności. Nieumiejętne korzystanie z zasobów materiałowych przez zespoły realizujące lub nieprawidłowości na etapie projektowania i planowania.
 24. Moduł automatycznego generowania zapotrzebowania na materiały – moduł będzie wspierał gospodarkę magazynową pod względem zapewnienia zasobów materiałowych do realizacji projektów. System generował będzie zapotrzebowania materiałowe dla poszczególnych zespołów, skierowane do odpowiednich magazynów. Będą także generowane odpowiednie zapotrzebowania na materiały dla magazynów zakładowych na podstawie przyjętych zleceń. Moduł będzie kontrolował aby zasoby były wystarczające do realizacji.
 25. Moduł tworzenia oferty w odpowiedzi na zamówienie klienta – wnioskodawca otrzymując zamówienie na duże zlecenie musi sprawdzić jakie są możliwości jego realizacji pod względem czasu jak i kosztów. W pierwszej kolejności muszą zostać sprawdzone zasoby materiałowe. Jeśli nie ma ich w magazynach zakładowych, system sprawdzi ich dostępność w magazynach zewnętrznych i ewentualnie dokona ich rezerwacji. Można też wystosować zapytania ofertowe o dostępność danego materiału w danym czasie. Oczywiście są także brane pod uwagę ceny materiałów. Drugi aspekt to sprawdzenie możliwości realizacji czasowej w stosunku do obłożenia pracą zespołów zakładowych.
 26. Moduł zapytań ofertowych dla dostawców – służący do hurtowego i automatycznego wysyłania zapytań ofertowych dotyczących zapotrzebowania na materiały do kontrahentów którzy nie są połączeni on-line z systemem wnioskodawcy. System automatycznie wyśle zapytania ofertowe do takich dostawców w postaci aktywnych formularzy. Dostawcy wypełnią te formularze, które zostaną wcześniej zdefiniowane.
 27. Moduł analizy ofert dla zapytań ofertowych – moduł wspomagający wybranie najlepszej oferty pod względem ceny ale przy uwzględnieniu określonych ram czasowych dostarczenia materiału. Dokonanie rezerwacji i ewidencja tych rezerwacji.
 28. Moduł zamówień wystawianych dostawcy - moduł służący do dokonywania zamówień w sposób automatyczny od dostawców którzy są połączeni on-line. W systemie ERP użytkownik dokona zamówienia i wyśle do dostawcy materiałów/urządzeń. Poprzez Adapter takie zamówienie zostanie AUTOMATYCZNIE zarejestrowane w systemie dostawcy w odpowiednim buforze . Wstępnie zostaną zablokowane towary w magazynie DOSTAWCY. Po akceptacji u dostawcy zamówienie automatycznie się rejestruje w systemie dostawcy i wykonują się operacje jakie przewiduje system dostawcy. Adapter powiadamia o akceptacji zamówienia i taka informacja zostaje odnotowana w systemie ERP. W systemie ERP znajduje się także informacja o statusie zamówienia (warunki dostawy, termin, nr listu przewozowego itp.) Moduł będzie służyć także do ewidencji zamówień wysyłanych do dostawców którzy nie są połączeni on-line. Pozwala to na ujednolicenie systemu i usprawnienie pracy. Moduł pozwala na śledzenie statusu bieżących zamówień.
 29. Moduł specyfikacji wysyłkowej dla każdej dostawy – ewidencja i zarządzanie specyfikacjami wysyłkowymi. Ze względu na fakt, ze produkt końcowy jest zazwyczaj produktem o dużych gabarytach, jego przygotowanie do wysyłki i sama wysyłka wymaga dużych działań logistycznych. Moduł zapewni obsługę wszystkich parametrów takiej dostawy.
 30. Moduł generowania świadectw kontroli jakości – ewidencja i zarządzanie kontrolą jakości produktów. Moduł zapewni generowanie potrzebnych świadectw kontroli jakości we wszystkich wymaganych wariantach. Świadectwa takie będą podpięte pod zlecenia, możliwość wydruku.
 31. Moduł gwarancyjny – moduł ewidencji i zarządzania gwarancjami. Wyszczególnienie na jaki element jaka jest gwarancja. Generacja dokumentów gwarancyjnych. Badanie kosztów gwarancji i rentowności pod tym względem zleceń.
 32. Moduł deklaracji zgodności – ewidencja deklaracji zgodności. Przy pomocy modułu będzie możliwość generowania deklaracji zgodności we wszelkich możliwych wariantach. Archiwizacja, wydruk.
 33. Moduł dokumentów finansowych – po akceptacji zamówienia dostawca wystawia fakturę zaliczkowa bądź fakturę proforma w swoim systemie. Po wykonaniu odpowiedniej akcji taka faktura zostaje za pomocą adaptera wysłana do systemu ERP wnioskodawcy i automatycznie zarejestrowana jako faktura do zapłaty. Faktura automatycznie zostaje wysłana do systemu finansowo księgowego (Symfonia) wnioskodawcy
 34. Moduł analizy i monitoringu współpracy, – ten moduł będzie służył do bieżącego i okresowego badania jakości współpracy partnerów w ramach systemu, poprzez zestawianie ekonomicznych wyników tej współpracy z ilością uwag, interwencji i reklamacji oraz wynikami okresowych ankiet. Pozwoli to na bieżąco poprawiać warunki współpracy, podnosić zadowolenie partnerów, a tym samym wpływać na jej trwałość i dalszy rozwój.
 35. Moduł obsługi transportu– automatycznie generował będzie zlecenia transportu, zintegrowany z systemem kuriera współpracującego z wnioskodawcą. pozwoli automatycznie przesyłać zlecenia do przewoźnika oraz drukować odpowiednie dokumenty. Dotyczy tylko dostarczania przesyłek małogabarytowych.
 36. Moduł rozliczania faktur elektronicznych - moduł będzie realizował następujące funkcje:
  • Akceptacja faktur w formie elektronicznym przez klienta
  • Rezygnacja z otrzymywania faktu w formie elektronicznej.
  • Odbiór faktur w postaci elektronicznej o wystawcy (wnioskodawca)
  • Przechowywanie faktury elektronicznych
  • Wydruk faktur
  • Integracja z płatnościami internetowymi za faktur
  • Adapter System księgowy do Symfonia FK
  • Adapter Symfonia magazyn
  Te adaptery umożliwią współpracę systemu z popularnym programem finansowo księgowym Symfonia.
 37. Moduł planowania pracy dla maszyn (np.. skrawarek laserowych i plazmowych) – Jednym z głównych czynników wpływających na rentowność jest zarządzanie pracą maszyn. Przy planowaniu bierze się pod uwagę takie czynniki jak: brak przestojów maszyn, zapewnienie materiałów dla maszyn, spełnienie zapotrzebowania na produkty w kontekście realizowanych zleceń.
 38. Moduł analityczno/kontrolny dla wykorzystania maszyn – Moduł będzie miał za zadanie wyłapywanie wszelkich nieprawidłowości związanych z: przekroczeniami terminów dla danych zadań, przekroczenie zaplanowanych materiałów do zużycia. Moduł będzie optymalizował ilość rekonfiguracji maszyn sugerując odpowiednią kolejność wykonania przypisanych prac.
 39. Moduł dostępu mobilnego – cześć systemu przystosowana do interakcji z urządzeniami mobilnymi np. (tabletami, palmtopami). Dostęp do systemu z takich urządzeń pozwoli na kontrolę przebiegu realizacji na miejscu w zakładzie. W łatwy sposób będzie można zestawić stan faktyczny z danymi dostępnymi w systemie. SYSTEM DOSTAWCY USLUG i TOWAROW:
  1. Adapter do komunikacji z systemem magazynowym i zamówień dostawców Wymieniane są takie informacje
   • Aktualizacja stanów magazynowych oraz cen składników . Komunikacja Dostawca-Wnioskodawca
   • Wysyłanie zamówień - komunikacja Wnioskodawca-Dostawca
   • Informacja o statusie realizacji zamówienia. – komunikacja Dostawca-Wnioskodawca
   • Wysłanie dokumentów finansowych – fv, proforma - Dostawca-Wnioskodawca
   Adapter będzie się komunikował z systemem dostawcy i wspomagał powyższa komunikacje. Będzie dedykowana osobna aplikacja instalowana w siedzibie dostawcy.
  2. Adapter do oprogramowania Wa-Pro (Asseco) -magazyn, dokumenty księgowe SYSTEM ODBIORCY USŁUGI
   1. ) Moduł serwisowy - moduł który pozwala na zamówienie serwisu, uzyskanie wszelkich danych o stratusie realizacji zlecenie serwisowego. Dodatkowych kosztach z tym związanych. Ilości godzin wykorzystanych w ramach umowy serwisowej. Podsystem będzie przypominał zarówno klientowi jak i dostawcy o nadchodzących przewidzianych pracach przeglądu i konserwacji.
   2. Moduł rozliczania faktur elektronicznych - moduł będzie realizował następujące funkcje:
    • Akceptacja faktur w formie elektronicznym przez klienta
    • Rezygnacja z otrzymywania faktu w formie elektronicznej.
    • Odbiór faktur w postaci elektronicznej o wystawcy (wnioskodawca)
    • Przechowywanie faktury elektronicznych
    • Wydruk faktur
    • Integracja z płatnościami internetowymi za faktur
    • Adapter do oprogramowania Wa-Pro (Asseco) -magazyn, dokumenty księgowe
    • Adapter System księgowy do Symfonia FK
    • Adapter Symfonia magazyn
   Te adaptery umożliwią współpracę systemu z popularnym programem finansowo księgowym Symfonia.