Taxaid

Klient w systemie posiada swoja kartę, na której widać całą aktywność związaną z tym klientem. Możliwe do wprowadzenia są także wszelkie potrzebne informacje związane z klientem tj: adresy, kontakty, uwagi, dane formalne. Zdefiniowane są także wszystkie atrybuty klienta umożliwiające podpisanie umowy (adres zamieszkania, korespondencyjny, NIP, pesel, datę urodzenia itd.)
 1. Ewidencja klientów/zarzadców - Klient w systemie posiada swoja kartę, na której widać całą aktywność związaną z tym klientem. Możliwe do wprowadzenia są także wszelkie potrzebne informacje związane z klientem tj: adresy, kontakty, uwagi, dane formalne. Zdefiniowane są także wszystkie atrybuty klienta umożliwiające podpisanie umowy (adres zamieszkania, korespondencyjny, NIP, pesel, datę urodzenia itd.)
  Moduł usprawni znacząco dotychczasową ewidencję klientów, która jest prowadzona w formie tradycyjnej – odręcznych zapisów i notatek. Proces katalogowania klientów, przyporządkowywania im odpowiednich atrybutów znacząco usprawni proces ich obsługi przez co zwiększy efektywność pracy merytorycznych pracowników. Dane ewidencjonowane w systemie będą wykorzystywane przez inne moduły: np. moduł kalendarza służącego do automatycznego uzgadniania możliwych terminów spotkań z osobami odpowiedzialnymi za sprawy po stronie klienta. W module sprawy będą udostępniane pewne informacje dla kontaktów ewidencjonowanych w module klienci.
  Jeden klient może posiadać więcej niż jedno przedsiębiorstwo (wspólnotę) Dane takie będą ewidencjonowane w karcie klienta.
 2. Pracownicy - Moduł który składa się następujących składników:
  • Ewidencja – kartoteka pracowników z odpowiednimi atrybutami, stawkami za prace, podziałem na stanowiska, działy, odpowiedzialność.
  • Uprawnienia – Moduł służący do definiowanie uprawnień do systemu. W systemie każdemu pracownikowi przypisujemy odpowiednie rolę, które implikują poziom dostępu tych pracowników do określonych zasobów.
  • Moduł pracy grupowej/zadanie grupowe – pogrupowanie zespołu, tak aby można było przydzielać zadania grupie, aby możliwa była współpraca pracowników wewnątrz grupy.
   Pracownicy będą mogli być podzieleni na grupy, co będzie się wiązało z umożliwieniem przydzielania zadań do grup, i łatwiejszym zarządzaniem nimi.
  • Zastępstwa - Moduł obsługuje w sposób zaawansowany proces obsługi kadrowej kancelarii. Jest to ważne zadanie, gdyż wiedza, kompetencje i przygotowanie merytoryczne pracowników Kancelarii w powiązaniu z ich zaangażowaniem w prowadzenie konkretnych spraw przesądzają o sukcesie danej kancelarii. Uporządkowanie danych dzięki modułowi pracownicy powinno ułatwić również alokowanie pracowników do konkretnych zadań z uwzględnieniem ich predyspozycji osobowych i posiadanych kwalifikacji. Moduł jest niezbędny w procesie rozliczania czasu pracy, oraz komunikacji z klientem i  pracy nad dokumentami. Musi być możliwość indywidualnego dostępu do zasobów systemu.
  • Lista płac -– generator list płac, kalkulator wynagrodzeń, generator kart wynagrodzeń, zus z3a, pi 11, zbiorcze zestawienia należnych podatków (zus, pit4). Generator list obecności.
  • Umowy o prace – generator umów, kalendarz  z przypominaniem o kończących się umowach, szkoleniach, badaniach , sporządzanie zaświadczeń, sporządzania świadectw pracy 
 3. Moduł zaliczki – naliczanie/generowanie zaliczek dla mieszkań, właścicieli, wynajmu, wody itd. Moduł umożliwia automatyczna generacje zaliczek w określonym czasie. Definicja składowych zaliczek. W systemie są ewidencjonowane wszystkie wygenerowane zaliczki a także elementy składowe do tych zaliczek.
  Generator zaliczek na podstawie danych historycznych, możliwość sporządzania wielu mieszkań pod jednego właściciela. Historia wprowadzonych zaliczek, automatycznie wysyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub do modułu pocztowego. Moduł współpracuje z modułem rozliczenia – w przypadku obniżenia płynności finansowej, lub wzrostu bieżących kosztów utrzymania nieruchomości moduł rozliczenia wysyła powiadomienie wraz z propozycją podniesienia wysokości zaliczek, po zatwierdzeniu działania naliczane i wysyłane są nowe zaliczki oraz wysłane do zainteresowanych 
 4. Moduł księgowość – obsługa kont księgowych, rozliczanie kontrahentów, konta kosztowe. Formularze dla klientów i zarządców w prostej formie umożliwiające bardzo szybkie i proste wprowadzanie danych. Logika kont ukryta w systemie umożliwiajaca proste księgowanie wprowadzanych informacji.
  Moduły podrzędne :
  • Koszty - klient wchodząc do tego modułu musi wybrać kolejne działania :krok pierwszy  koszt eksploatacyjny lub koszt remontowy, krok drugi materiał  usługa media : krok trzeci wybór rodzaju kosztu z listy lub dodanie nowego.potem wpisuję datę numer dokumentu cenę netto warość vat .W przypadku mediów podaje również ilość oraz warość jednostkową  (np. woda 600 metrów po 5,28 netto plus vat)
  • Bank - kasa - podzielony na podmoduły (każdy o osobny rachunek bankowy i osobno dla kas gotówkowych ) ewidencja wpłat oraz zapłat po wybraniu wpłaty wyświetla się lista właścicieli, po wybraniu zapłaty wyświetla się lista wprowadzonych dokumentów kosztowych, po wybraniu pracownik wybiera się lista z wyborem pracownik, zus pit 4, po wybraniu opłata bankowa wyskakuje tylko pole z kwotą do wpisania, po wybraniu odsetki również pokazuje się pole z kwotą do wpisania. W module tym można wybrać stan banku kasy na dany dzień, również po wprowadzeniu operacji poniżej pojawia się bieżące saldo rachunku bankowego. Dodatkowo moduł wyposażony jest w import wyciągów bankowych z plików w różnych formatach, po wybraniu rodzaju banku oraz formatu pliku następuje import operacji, kontrahenci rozpoznawani są po swoich numerach bankowych, w przypadku brak kontrahenta w bazie wyskakuje okienko z komunikatem oraz możliwością dopisania lub uzupełnienia danych kontrahenta
  • Moduł  sprzedaż, w przypadku podnajmowawania powierzchni  przez wspólnotę, możliwe jest wprowadzenie nowych dokumentów sprzedażowych analogicznie jak kosztowych przy czym rozszerzony jest on o możliwość generowania faktur elektronicznych lub papierowych. Możliwe jest również wprowadzenie daty do kiedy jest umowa co spowoduje automatyczne generowanie nowych faktur. Podczas dodawnia pozycji na fakturze można wybrać opcje media – wtedy najemca pojawia się w oknie naliczeń oraz rozliczeń 
  • Moduł bilans – po wybraniu generuje się bilans ogólny według wybranych dat, dodatkową opcją jest bilans z kontrahentami po wybraniu kroku sprzedaż wyskakuje lista z bieżącymi saldami właścicieli oraz nabywców która umożliwia zaznaczenie kilku z nich i automatyczną generację oraz wysyłkę wezwań do zapłaty oraz w przypadku wysyłki elektronicznej link do multitransferu. Po wybraniu kroku zakupy wyskakuje analogiczna lista z tym, że po zaznaczeniu wybranych kontrahentów i kliknięciu zapłać generują się przelewy w stylu multitransfer. Po wybraniu bilans otwarcia można wprowadzać salda właścicieli, salda rachunków bakowych i kontrachentów (bilans otwarcie wprowadzany będzie na zasadzie wizarda użytkownik będzie prowadzony krok po kroku, tak by weeliminować możliwość pomyłki (krok pierwszy rachunki bankowe „ + „ dodaj nowy rachunek (opcja wyboru eksploatacyjny, lub remontowy) i wyskakuje stan do wprowadzenia, następny dodaj nową kasę i wyskakuje stan do wprowadzenia, dodaj właściiela (saldo ekploatacyjne, saldo remontowe) dodaj kontrachenta, cały czas jest na dole przycisk dalej w przypadku uzupełnienia grupy trzeba go klinkąć by przejść dalej.)
 5. Moduł rozliczenia – Pierwszym krokiem w rozliczeniach jest podawanie faktycznego zużycia z odczytów (np. przy wprowadzeniu w naliczeniach kategorii woda liczonej w osobach automatycznie pojawia się okienko w rozliczeniach po klinięciu którego, należy podać datę odczytu raz faktyczne zużycie, bądż stan licznika (w tym przypadku należy wcześniej podać stan początkowy) analogicznie dla innych mediów rozliczanych z odczytu
  Moduł rozliczenia działa w kliku kategoriach :
  fundusz eksploatacyjny – rozliczany jest ogólnie na całą wspólnotę koszty podawane są zbiorczo,według kategorii kosztów podanych w trakcie wprowadzania do modułu koszty  dodatkowo następuje porównanie naliczonych zaliczek z faktycznymi kosztami oraz podanie wysokości nadpłaty/niedopłaty
  media (każde osobno) z modułu koszty pobierane są poszczególne koszty mediów, oraz rozliczane na podstawie ilość metrów, ilości osób, lub odczytów – każde z mediów rozliczane jest osobno 
  fundusz remontowy – analogicznie jak fundusz remontowy
   
  W module rozliczenia występuję również podmoduł budżet, jest to prosta tabelka w kórej można zaplanować koszty przyszłych napraw i remontów oraz z jakiego funduszu zostaną pokryte (np. malowanie klatki schodowej fundusz eksploatacyjny kwota 500, remont dachu fundusz remontowy kwota 10 000)  po wprowadzeniu pierwszej kolumny wyświetlają się kolejne z naliczonymi zaliczkami, faktycznymi wpływami oraz faktycznie poniesionymi kosztami,, dzięki czemu można na bieżąco kontrolować stan finansów wspólnoty oraz planować przyszłe grubsze remonty. Dzięki kolumnie faktyczne wpływy i wydatki można realnie oceniać kiedy uzbierają się pieniądze na dane zadanie.
 6. Rozliczenia ZUS i US
  • Rozliczenia z ZUS
  • rozliczenia z US (PIT4R, PIT11)
  • integracja z płatnikiem – nie wiem czy to tutaj pisac
   Moduł VAT – w parametrach ogólnych można wybrać czy wspólnota jest vatowcem, lub od kiedy się stała, w takim przypadku rejestr vat pobiera dane z modułów sprzedażowych oraz kosztowych oraz generuje deklaracje vat, konieczne wtedy będzie rozbudowanie modułów kosztów i sprzedaży.
  • Rozliczenia z US tyt CIT – w przypadku wytawiania dokumentów sprzedażowych następuje naliczene zaliczek do urzędu skarbowego, oraz rozliczenie
 7. Moduł Sprawy - Centralny moduł do obsługi prowadzonych spraw.
  Ewidencjonowane sa wszelkie zdarzenia związane z praca, wszystkie dokumenty. Sprawy są podzielone na etapy. Możliwość definiowania szablonów spraw, tak aby od razu można było stworzyć nowa sprawę z ustalonymi etapami. System umożliwi prowadzenie pełnego terminarza sprawy wraz z historia oraz wygenerowanie raport ze sprawy.
  Do sprawy będzie można dołączyć wszystkie obiekty połączone z systemem jak np.: zadania, dokumenty, faktury, spotkania, koszty, adresy.
  Pozwala na usprawnienia procesu prowadzenia, modyfikacji, przeglądu i archiwizacji spraw prowadzonych dla kontrahentów. Zapewnia dostęp na różnych poziomach do dokumentów, odpowiednio skatalogowanych i z różnym zakresem ingerencji w sprawę
 8. Moduł Umowy -  Ewidencja umów oraz cen za każda godziny pracy. Na tej podstawie są dokonywane rozliczenia. Usprawnia proces identyfikacji umów, ich przyporządkowania do określonego kontrahenta, określenia zakresu zadań i kompetencji pracowników merytorycznych pod kątem ich prowadzenia, określenia zakresu rzeczowego współpracy oraz przyporządkowania posiadanych zasobów do założonych umownie celów. Proces automatycznej generacji faktur i wysyłania do systemów finansowych klientów wymaga posiadania informacji o stawkach godzinowych za jakie wnioskodawca pracuje. Moduł umów przechowuje takie informacje  które sa wykorzystywane w procesie ww B2B.
 9. Moduł zapytań ofertowych – służący do hurtowego i automatycznego wysyłania zapytań ofertowych dotyczących zapotrzebowania na materiały do kontrahentów którzy nie są połączeni on-line z systemem wnioskodawcy. System automatycznie wyśle zapytania ofertowe do takich dostawców w postaci aktywnych formularzy. Dostawcy wypełnią te formularze. System ERP zbierze wypełnione formularze i przygotuje podsumowanie wszystkich ofert złożonych z takimi dostawcami. Wybierze i  zaprezentuje także najlepszy wariant zamówienia.
 10. Moduł zamówień –  moduł służący do dokonywania zamówień w sposób automatyczny do dostawców którzy są połączeni on-line. W systemie ERP użytkownik dokona zamówienia i wyśle do dostawcy urządzeń. Poprzez Adapter takie zamówienie zostanie AUTOMATYCZNIE zarejestrowane w systemie dostawcy w odpowiednim buforze. Wstępnie zostaną zablokowane towary w magazynie DOSTAWCY. Po akceptacji u dostawcy zamówienie automatycznie się rejestruje w systemie dostawcy i wykonują się operacje jakie przewiduje system dostawcy.
  Adapter powiadamia o akceptacji zamówienia i taka informacja zostaje odnotowana w systemie ERP. W systemie ERP znajduje się także informacja  o statusie zamówienia (warunki dostawy, termin, nr listu przewozowego itp.)
  Moduł będzie służyć także do ewidencji zamówień wysyłanych do dostawców którzy nie są połączeni on-line. Pozwala to na ujednolicenie systemu i usprawnienie pracy. Moduł pozwala na śledzenie statusu bieżących zamówień
 11. Moduł synchronizacji dokumentów z zewnętrznymi systemami obiegu dokumentów klientów
  Automatyczna wymiana dokumentów i informacji pomiędzy systemem wnioskodawcy a systemem elektronicznego obiegu dokumentów klienta. Możliwe dowolne dokumenty przechowywane w systemie i wymieniane z partnerami np.: Kwestrionariusze, oświadczenia, BHP itd.
  Moduł w swojej podstawowej funkcjonalności zapewni proces wymiany wersji dokumentów. Jest to jeden z krytycznych procesów  B2B jakie występują w prowadzonej działalności. Często zdąża się ze poprzez wymianę wersji dokumentów za pomocą poczty email są gubione informacje, wersje nie są spójne, nie wiadomo kto i kiedy co zmienił. W razie kłopotów nie można znaleźć przyczyny pomyłki. Proces wymiany wersji dokumentów i nanoszenia poprawek za pomocą poczty email jest bardzo czasochłonny i kosztogenny. Moduł, który zapewni automatyczna wymianę dokumentów między systemem wnioskodawcy a systemami obiegu dokumentów klientów eliminując pocztę e-mail dramatycznie podniesie, jakość świadczonych usług i przyspieszy ich świadczenie.
  Moduł ułatwi proces dopasowania dokumentacji znajdującej się w obiegu pomiędzy partnerami i sprowadzenie jej do jednolitych form, szablonów, wzorów, formularzy. Należy podkreślić, że specyfika działalności prawniczej wymaga niejednokrotnie odpowiedniej formy, formularza, układu treści a nawet zwrotów i formuł używanych w określonych przypadkach. Dzięki wprowadzeniu tego modułu również partner uzyska odpowiednią formę i układ przesyłanych danych co w późniejszym czasie zmniejszy przykładowo liczbę uwag zgłaszanych przez sąd rejestrowy co przyśpieszy proces rejestracji zmian w KRS.
 12. Fakturowanie i finanse - System na podstawie danych z umów, czasu poświęconego przez pracowników nad spędzonymi zadaniami, kosztów dodatkowych i wpłat automatycznie tworzy faktury. Fakturę taką można wygenerować jako PDF i wysłać automatycznie do klienta   za pomocą adapterów komunikacyjnych. Klient posiada pełna historie rozliczeń. Moduł usprawni proces rozliczeń finansowych oraz pozwoli na otrzymywanie wymaganych danych ekonomicznych w czasie rzeczywistym. Rozliczenia będą przeprowadzane natychmiast  i automatycznie po wykonaniu usług. Automatycznie zostanie wysłana faktura do systemu księgowego klienta. Co przyspieszy proces B2B wymiany dokumentów finansowych,.
 13. Moduł kalendarz - Moduł wspierający organizacje pracy zleceniodawcy i pracowników. Możliwość definiowania spotkań, zadań, wydarzeń, alertów. System przypominania i alertów nadchodzących spraw i wydarzeń. Częściowo współdzielony z klientem, tak aby klient widział harmonogram postępu prac nad sprawa. Kalendarz będzie także udostępniony w aplikacji mobilnej, tak aby pracownicy mieli dostęp w każdej chwili do tej wiedzy. Krytyczna funkcjonalnością będzie system alertów, tak, aby wspomóc terminowość i planowanie.
 14. Ewidencja płatności - Wszystkie płatności za faktury są odnotowywane w systemie. Możliwość definiowanie nadpłat, zaliczek. System może importować pliki z systemów bankowych i automatycznie przyporządkowywać płatności za faktury. Informacja o przyjętej płatności jest wysyłana do klienta droga automatyczna za pomocą adapterów.. Klient ma dostęp także to historii płatności. Moduł ważny dla usprawnienia procesu realizacji płatności i utrzymania płynności przez poszczególnych partnerów korzystających z systemu
 15. Windykacja - W systemie istnieje możliwość generowania wezwań do zapłaty(różne poziomy) dla klientów, drukowanie tych ofert a także automatyczne rozsyłanie do klientów.
  Moduł zostanie wykorzystany na poziomie Wnioskodawcy w zakresie zarządzania własną płynnością, możliwością uzyskiwania informacji o stanie należności, ich wiekowaniu oraz danych osób odpowiedzialnych ze strony kontrahenta za ich uregulowanie. Równie istotna jest kwestia miękkiej windykacji opartej na kontaktach z tymi osobami i monitowaniu ich spływu. Moduł znajdzie także istotne zastosowanie w zakresie usługowego nadzoru nad zarządzaniem płynnością partnerów systemu i ustanowienie połączenia informacji o przeterminowanych należnościach i szybkiego systemu ich windykowania.
 16. Moduł wydatków - Moduł będzie umożliwiał zarządzanie wydatkami kancelarii. Będzie istnieć możliwość dołączania wydatków poniesionych podczas prowadzenia  sprawy i późniejszego refakturowania tychże wydatków w zależności od umowy podpisanej z klientem. Wydatki będą eksportowane automatyczne do systemy obiegu dokumentów tak, aby klient natychmiast widział koszty związane z dana sprawa.
 17. Moduł e-mail - W systemie jest możliwość zdefiniowania klienta poczty odbierającej. Każda korespondencja e-mail przychodząca do firmy będzie miedzy innymi przechodzić przez system i będzie rozdzielana i przypisywana do odpowiednich kart klientów.
  Takie postępowanie spowoduje, że w karcie klienta oprócz pozostałych dokumentów powiązanych, będą znajdować się emaile. Proces ten będzie w pełni automatyczny.
  Nie można oczekiwać ze wszystkie informacje będą wysyłane za pomocą  komunikacji B2B. Niektóre informacje klienci wysyłają droga tradycyjna – email. Moduł wspomoże kompletowanie wszystkich informacji o prowadzonych sprawach. Te informacje w postaci dokumentów załączanych do sprawy będą ewidencjonowane i wysyłane do klientów. Co usprawni pracę i spowoduje automatyczną realizacje procesu B2B – wymiana informacji o prowadzonej sprawie.
 18. Moduł korespondencja seryjna - System umożliwia prowadzenie dowolnej korespondencji seryjnej z klientami bądź ich grupami. Będzie możliwość automatycznej, hurtowej wysyłki mailingu albo wydrukowania korespondencji papierowej. Moduł w ten sposób zapewni szybie wysyłanie cyklicznych informacji które do tej pory były wysyłane ręcznie.
 19. Moduł wersjonowania dokumentów - Centralne repozytorium dokumentów wraz z modułem wersjonowania. Historia zmian, akcje checkin / checkout pozwalające na zarządzaniem równoczesna praca nad tym samym dokumentem. Porównywanie wersji dokumentów. Przypisywanie dokumentów do spraw.
  Moduł usprawni pracę nad dokumentacją tworzoną przez firmę i następnie uzupełnianą poprawianą przez partnera. Proces obiegu dokumentacji i jej wersjonowania na dzień dzisiejszy jest niewystarczająco zautomatyzowany. Wiele zmian, poprawek, uzupełnień „ucieka”, znika w czasie pracy nad dokumentacją, zwłaszcza w trakcie jej wymiany między stronami. Partnerzy Kancelarii proponują w praktyce różne sposoby przesyłania poprawek, uzupełnień, przykładowo informacja telefoniczna, protokół zmian, wykorzystanie narzędzia recenzja, komentarz z Worda, zaznaczanie na kolorowo, podkreślanie itp. W efekcie tworzy się chaos informacyjny znacząco obniżający efektywność obsługiwanych procesów. Moduł wersjonowania narzuci odpowiedni schemat zmian, cyfrowe oznaczenie wersji danego dokumentu i każdej kolejnej, zarejestrowanie osoby która wprowadziła odpowiednią zmianę w dokumencie. Zostanie tutaj usprawniony krytyczny z punktu widzenia kancelarii proces B2B – wymiana i uzgadnianie wersji dokumentów.
 20. Moduł wspomagania pracy grupowej - Moduł ogólny pozwalający na usprawnienie pracy grupie ludzi w obrębie jednej firmy. Podstawowymi obiektami są tutaj: Notatki, Załączniki, Zadania, Spotkania oraz moduły,  Moje obiekty  oraz wyszukiwanie globalne.
  • istnieje możliwość dołączenia dowolnej notatki do każdego obiektu. Notatka posiada treść, datę dodania oraz wystawcę. Pozwala to na wymianę informacji pomiędzy pracownikami, jak również pozostawienie informacji do wykorzystania przy kontaktach z klientem.
  • Załączniki – do każdego obiektu (np. klient, umowa, fv) istnieje możliwość dołączenia dowolnego rodzaju pliku. Może to być zdjęcie, skan dokumentu, plik Word czy Excel. Pliki są wersjonowane, więc jest możliwość przywrócenia starszej wersji oraz zobaczenia kto zrobił zmiany.
  • Zadania – rozbudowany system zadań pozwala na usprawnienie pracy między grupą ludzi. Istnieje możliwość delegowania zadania do dowolnej osoby, wizualizacji tych zadań na kalendarzu jak również rozliczanie pracownika z zadań. Zadanie można powiązać z dowolnym obiektem – podobnie jak załącznik.
  • Spotkania – służą do ewidencji spotkań w obrębie firmy jak i spotkań z klientami. Zostaje zachowana historia spotkań. Spotkania są wizualizowane w module kalendarza.
  • Moje obiekty – lista podstawowych obiektów, które są do przypisane do pracownika i musi z nimi coś zrobić: np.: nie wykonane zadania itp.
  • Globalna wyszukiwarka – moduł pozwalający znaleźć dowolny obiekt z całego systemu wpisując dowolny ciąg znaków.
  • Historia aktywności – globalna historia aktywności całego systemu. Istnieje możliwość podglądu co kto i kiedy wykonał w systemie.
   Moduł realizuje znaczące usprawnienia procesu tworzenia i współpracy zespołów wieloosobowych, tworzonych zarówno w strukturze każdego z partnerów jak również zespołów interdyscyplinarnych tworzonych z pracowników merytorycznych wnioskodawcy i osób wskazanych przez partnera
 21. Dostęp mobilny - Z systemu można korzystać także przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych (przystosowanie do wyświetlania na mobilnych urządzeniach).
  Zostanie  napisania dedykowana aplikacja mobilna  na tablety.  Aplikacja będzie pozwalała na dostęp do wszystkich dokumentów sprawy na urządzeniu mobilnym, dodawaniu wszelkich informacji oraz delegowaniu zadań. Zintegrowany kalendarz pozwoli na dostęp do danych poza biurem. Całość komunikacji będzie szyfrowana.
 22. Ewidencja czasu pracy pracowników - Rozbudowany moduł służący do ewidencji działań, jakie wykonują pracownicy podczas pracy nad sprawami.  W systemie są odnotowywane  wszystkie dokładnie informacje wykonywanych zleceń. Na tej podstawie są generowane raporty oraz faktury. Odnotowane jest opis prac, załączniki, wszelkie ustalenia i komentarze.
  Moduł kluczowy z punktu widzenia procesu rozliczeń wewnętrznych firmy (głównie z pracownikami – pensje, premie, nadgodziny, efektywność realizacji zadań) jak i z partnerami (rozliczenie projektu, zadania, właściwe określenie honorarium przy zastosowaniu stawek określonych umową o współpracy).
 23. E-kancelaria - Ewidencja dokumentów przychodzących droga tradycyjna – poczta.Moduł służy do digitalizacji takich dokumentów, oznaczania cyfrowo w postaci kodów kreskowych oraz przypisywania fizycznego miejsca składowania tych dokumentów.
  Moduł usprawni proces obiegu dokumentów w Kancelarii i między partnerami systemu, ułatwi ich przechowywanie i szybkość uzyskiwania odpowiedniej dokumentacji. Należy podkreślić że większość dokumentacji urzędowej, pism sądowych i procesowych jest przesyłana w tradycyjnych formach. Akta przeciętnej sprawy gospodarczej mogą zajmować kilka segregatorów dokumentów. Taki zasób informacji utrudnia znacząco proces przechowywania dokumentów, ich weryfikacji, oceny i możliwości pracy z nimi. Dzięki elektronicznemu systemowi obróbki tej dokumentacji, jej ewidencjonowania i katalogowania każdy z zainteresowanych partnerów systemu uzyska odpowiednio zdefiniowany dostęp do potrzebnych dokumentów.  Zostanie tutaj usprawniony proces wymiany dokumentów z klientami. Kancelaria prawnicza pracuje tylko na dokumentach i wymiana ich jest krytyczna ze względu na rodzaj działalności. Wersje cyfrowe będą natychmiast wysyłane do wewnętrznych dedykowanych systemów obiegu dokumentów klientów. To usprawni krytyczny proces B2B – proces wymiany dokumentów związanych z prowadzona sprawą
 24. Moduł podpisu elektronicznego -Moduł służący do podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 25. Ewidencja organów oraz podmiotów - Własna baza teleadresowa organów np.: komornicy, notariusze, firmy windykacyjne, sędziowie, adwokaci, radcy,.
  Będzie można powiązać kontaktu do spraw, tak aby usprawnić komunikacje i zdobywanie informacja.
  System będzie przechowywać istotne informacje o organach, sądach, etc.).  Będzie możliwość rozbudowywania tej bazy przez pracowników wnioskodawcy, tak aby zawierała najświeższe informacje.
  Moduł usprawniający proces przyporządkowania osób do odpowiednich podmiotów, z określeniem funkcji i zakresu kompetencji im przypadającym. Pozwala na charakterystykę organów zarządzających i nadzorczych podmiotów współpracujących, wskazuje na zakres relacji i powiązań między organizacjami, zarówno w kontekście osobowym, kapitałowym oraz określenia ewentualnego stosunku dominacji.
 26. Elektroniczna książka wysyłkowa dla poczty polskiej albo kurierów -  pocztowa książka nadawcza umożliwi generowanie na podstawie zaznaczonych dokumentów wszystkich formularzy które są potrzebne do wysłania istotnej poczty (zazwyczaj poczta taka wysyłana jest za potwierdzeniem nadania). Realizuje digitalizację procesu obsługi korespondencji z wykorzystaniem różnych dostępnych na rynku form jej realizacji. Proces prosty, ale czasochłonny stąd znacząca korzyść wynikająca z wprowadzonego systemu
 27. Moduł OCR  - Zostanie system zintegrowany z zakupionym systemem OCR, tak aby dokumenty które przychodzą w formie faxu czy poczta można było w szybki sposób zmienić na formę elektroniczna.
 28. Moduł raportowania - Moduł wyposażony w zbiór raportów które pokazują aktualny stan biznesu. Moduł zbiera dane z wszystkich modułów, obrabiają je i generują zestawienia.
 29. Moduł archiwizacji - Moduł, który będzie służyć do archiwizacji poszczególnych spraw w formacie możliwym do zapisania na zewnętrzny nośnik danych jak np.: Płyta CD. Takie płyty będzie można dołączać do fizycznych archiwów.
 30. Bezpieczeństwo wielowarstwowe - Moduł szyfrowania danych. Dostęp do danych będzie możliwy tylko i wyłącznie po podaniu odpowiednego klucza. Dane fizycznie będą zakodowane, więc dostęp osób trzecich do danych nie spowoduje odczytania ich. Zostaną wprowadzone odpowiednie mechanizmy kryptograficzne.